Hvordan fungerer prompting engineering?

Hva er prompting?

I en verden der teknologi utvikler seg raskere enn noen gang før, er det viktig å holde seg oppdatert på nye trender og innovasjoner. En slik nyvinning er «prompting engineering.» Denne artikkelen vil ta for seg hvordan prompting engineering fungerer, og gi deg en dypere forståelse av denne teknikken som har blitt stadig mer populær. Prompting kan oversettes til spørsmål på norsk og er måten hvordan vi stiller spørsmål til AI-systemer.

Prompting er en essensiell del av kommunikasjonen mellom mennesker og AI-systemer, som hjelper til med å bygge bro mellom det naturlige språket vi bruker og den underliggende teknologien som driver AI. En prompt er en instruksjon, et spørsmål, eller en påstand som styrer AI-systemet mot å produsere ønskede og relevante svar eller handlinger basert på brukerens hensikt.

I sammenheng med AI og maskinlæring, spiller prompting en viktig rolle innen naturlig språkprosessering (NLP), som er teknologien bak chatbots og andre AI-systemer som samhandler med mennesker ved hjelp av tekst eller tale. Gjennom effektiv prompting kan vi sikre at AI-systemene forstår og tolker menneskelig språk på en nøyaktig og meningsfull måte, noe som resulterer i en bedre brukeropplevelse og økt nytteverdi.

Å utvikle gode prompts er en utfordrende og kreativ prosess som involverer en forståelse av både menneskelig kommunikasjon og de tekniske aspektene ved AI-systemer. Det er her prompting engineers kommer inn, som fagfolk som spesialiserer seg på å skape, teste og forbedre prompts for å optimere ytelsen til AI-systemer og deres evne til å samhandle med mennesker.

Kulturelle og språklige tilpasninger i prompting

For at AI-systemer skal kunne samhandle effektivt og meningsfullt med mennesker fra ulike kulturer og språk, er det viktig å tilpasse prompting til de kulturelle og språklige særegenhetene i hver kontekst. Dette innebærer å forstå og ta hensyn til ulike språklige nyanser, kulturelle normer og preferanser når man utvikler og tester prompts.

Språklige tilpasninger er avgjørende for å sikre at AI-systemer forstår og responderer på menneskelig kommunikasjon på en nøyaktig og kulturelt sensitiv måte. Dette innebærer å oversette og tilpasse prompts til målspråket, ta hensyn til forskjellige dialekter, regionale uttrykk og slang, samt å utvikle prompts som tar hensyn til flerspråklige brukere og deres potensielle behov for oversettelse eller forklaring av begreper og uttrykk.

I tillegg til språklige tilpasninger, må kulturelle hensyn også tas for å sikre at AI-systemer er hensynsfulle og respektfulle overfor brukerens kulturelle bakgrunn og verdier. Dette kan oppnås ved å tilpasse kommunikasjonsstilen i prompts, som graden av formalitet, direkthet eller indirekthet, og bruken av høflighetsfraser. Det er også viktig å inkludere kulturelt relevante referanser og eksempler i prompts for å øke engasjementet og forståelsen.

Forstå teknologien bak prompting

AI-systemer som brukes i prompting er ofte basert på maskinlæring og nevrale nettverk. Disse systemene er trent på store mengder tekstdata for å lære seg språkmønstre, syntaks, semantikk og kontekst. Teknologien bak prompting kan deles inn i tre hovedkomponenter:

 1. Modellarkitektur: Dette er den grunnleggende strukturen og designet av AI-systemet. Modellarkitekturen bestemmer hvordan systemet analyserer og behandler informasjonen den mottar gjennom prompts.
 2. Treningsdata: For at AI-systemet skal kunne generere meningsfulle og korrekte svar på prompts, må det trenes på store mengder tekstdata. Treningsdataen består av et bredt spekter av tekster og språklige strukturer, og hjelper AI-systemet med å lære seg sammenhenger og mønstre i språket.
 3. Algoritmer og optimering: AI-systemet benytter seg av forskjellige algoritmer og optimeringsteknikker for å analysere og behandle prompten, og for å generere et passende svar. Disse algoritmene og teknikkene inkluderer blant annet «fine-tuning«.

Bygge opp en prompt: En steg-for-steg guide

Å bygge opp en effektiv og funksjonell prompt er avgjørende for å sikre god kommunikasjon mellom mennesker og AI-systemer. Følg denne steg-for-steg-guiden for å lage en vellykket prompt:

 • Identifiser formålet med prompten: Før du begynner å bygge prompten, må du identifisere hensikten og målet med prompten. Dette kan for eksempel være å svare på et spesifikt spørsmål, gi veiledning, eller hjelpe brukeren med å utføre en oppgave.
 • Definer input og output: Tenk gjennom hvilken type input du forventer fra brukeren og hva slags output AI-systemet skal generere. Input kan være tekst, tale, bilder eller annen informasjon, mens output kan være en tekstrespons, en handling eller en kombinasjon av begge.
 • Strukturer prompten: Strukturer prompten på en måte som er lett forståelig for brukeren og som gir en klar veiledning om hva som forventes av dem. Det kan være nyttig å starte med en åpningsfrase som introduserer emnet eller spørsmålet, etterfulgt av instruksjoner eller forventninger.
 • Bruk klart og enkelt språk: Skriv prompten med klart og enkelt språk som er lett å forstå for brukeren. Unngå unødvendig komplekse setninger og teknisk sjargong som kan skape forvirring.
 • Tilpass prompten til målgruppen: Ta hensyn til målgruppen når du utformer prompten. Tenk på brukerens alder, bakgrunn, språkferdigheter og eventuelle kulturelle særegenheter som kan påvirke deres forståelse av prompten.
 • Test og evaluer prompten: Prøv prompten med ulike brukere og situasjoner for å identifisere eventuelle problemer eller forbedringsområder. Samle tilbakemelding fra brukerne og bruk denne informasjonen til å finpusse og forbedre prompten.
 • Gjenta og optimaliser: Gjenta trinnene ovenfor til du er fornøyd med promptens ytelse og funksjonalitet. Optimaliser prompten ved å justere tekst, struktur og format for å forbedre brukeropplevelsen og AI-systemets effektivitet.

Ved å følge denne steg-for-steg-guiden kan du bygge opp en vellykket og effektiv prompt som bidrar til en god kommunikasjon mellom mennesker og AI-systemer. Husk at det kan være nødvendig å gjøre flere iterasjoner og justeringer for å finne den optimale løsningen for din spesifikke situasjon og målgruppe.

Prompting engineer i arbeid
Prompting engineer

Dekonstruere en prompt

La oss ta en titt på hvordan vi kan dekonstruere en prompt og analysere dens ulike deler for å oppnå et passende svar fra et AI-system. Vi kan bruke et eksempel på en prompt: «Hva er hovedstaden i Norge?»

 1. Identifisere nøkkelord og konsepter: Det første trinnet er å finne ut hvilke nøkkelord og konsepter som er viktige i prompten. I vårt eksempel er nøkkelordene «hovedstad» og «Norge». Disse ordene gir oss informasjon om hva spørsmålet handler om.
 2. Forstå spørsmålstypen: Deretter må vi forstå hvilken type spørsmål som stilles. I vårt eksempel er det et faktaspørsmål som ber om en spesifikk informasjon, nemlig hovedstaden i Norge.
 3. Legge merke til kontekst: Noen ganger kan det være kontekst i prompten som kan hjelpe AI-systemet med å gi et bedre svar. I vårt eksempel er det ikke mye kontekst å vurdere, men i andre situasjoner kan det være nødvendig å ta hensyn til tid, sted, kultur eller andre faktorer.
 4. Analysere syntaks og semantikk: AI-systemet må forstå syntaksen (strukturen) og semantikken (betydningen) av setningen i prompten. Dette innebærer å identifisere ordklasser, grammatikk og sammenhenger mellom ordene.
 5. Søke etter relevant informasjon: Når AI-systemet har forstått prompten, må det søke etter relevant informasjon som kan hjelpe det med å gi et passende svar. I vårt eksempel må systemet finne informasjon om hovedstaden i Norge.
 6. Formulere et svar: Til slutt må AI-systemet formulere et svar basert på den analyserte prompten og den relevante informasjonen det har funnet. I vårt eksempel ville svaret være «Oslo».

Ved å dekonstruere en prompt og analysere dens ulike deler, kan AI-systemet bedre forstå hva som blir spurt og dermed gi et mer passende og nøyaktig svar.

Forslag til prompts og kontekst

Funger som en reiseguide
Jeg vil at du skal fungere som reiseguide. Jeg vil skrive deg min posisjon, og du vil foreslå et sted å besøke i nærheten av posisjonen min. I noen tilfeller vil jeg også gi deg hva slags steder jeg skal besøke.

Funger som en personlig trener
Jeg vil at du skal fungere som personlig trener. Jeg vil gi deg all nødvendig informasjon om en person som ønsker å bli sprekere, sterkere og sunnere gjennom fysisk trening, og din rolle er å utarbeide den beste planen for den personen avhengig av deres nåværende kondisjonsnivå, mål og livsstilsvaner. Du bør bruke kunnskapen din om treningsvitenskap, ernæringsråd og andre relevante faktorer for å lage en plan som passer for dem.
Funger som en kokk
Jeg trenger noen som kan foreslå deilige oppskrifter som inkluderer mat som er ernæringsmessig gunstig, men som også er enkel og ikke tidkrevende nok, og er derfor egnet for travle mennesker som oss, blant andre faktorer som kostnadseffektivitet, så den generelle retten ender opp med å være sunn, men samtidig økonomisk!
Funger som en personlig shopper
Jeg vil at du skal fungere som min personlige shopper. Jeg vil fortelle deg mitt budsjett og mine preferanser, og du vil foreslå varer som jeg kan kjøpe. Du bør kun svare med elementene du anbefaler, og ingenting annet.
Funger som jeg er Steve Jobs
Jeg vil at du skal oppføre deg som Steve Jobs. Jeg vil at du skal svare og svare som Steve Jobs ved å bruke tonen, måten og vokabularet ville brukt. Svar bare som Steve Jobs ville gjort.

FAQ om prompting

Hva er en prompt?

En prompt er en instruksjon, et spørsmål, eller en påstand som hjelper AI-systemet å forstå brukerens hensikt og dermed produsere nøyaktige og relevante svar eller handlinger.

Hvorfor er prompting viktig i menneske-AI kommunikasjon?

Prompting er viktig fordi det fungerer som en bro mellom menneskelig språk og AI-teknologi. Gode prompts hjelper AI-systemet å forstå og tolke menneskelig kommunikasjon på en nøyaktig og meningsfull måte, noe som fører til en bedre brukeropplevelse og økt effektivitet.

Hvordan kan jeg lage gode prompts?

For å lage gode prompts, bør du først identifisere formålet og målet med prompten. Bruk klart og enkelt språk, og tilpass prompten til målgruppen. Test og evaluer prompten med ulike brukere og situasjoner, og gjør nødvendige justeringer for å forbedre brukeropplevelsen og AI-systemets ytelse.

Hva er rollen til en prompting engineer?

En prompting engineer er en profesjonell som jobber med å utvikle og forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og AI-systemer ved hjelp av prompts. De jobber med å skape, teste og forbedre prompts for å optimere AI-systemets ytelse og evne til å samhandle med mennesker.

Hva slags bakgrunn og ferdigheter kreves for å bli en prompting engineer?

En bakgrunn i informatikk, datateknikk, AI eller maskinlæring kan være nyttig for å bli en prompting engineer. Ferdigheter i programmering og naturlig språkprosessering, samt en forståelse av menneskelig kommunikasjon og kreativitet, er også viktige for å lykkes i denne rollen.

Video

Se video av denne artikkelen.