Ord og uttrykk

Kunstig Intelligens (KI) er en teknologi som har utviklet seg raskt i de siste årene og påvirker stadig flere områder av våre liv. Det er en samling av relevante ord og uttrykk relatert til KI og AI som er viktig å forstå for å kunne utnytte teknologien på en best mulig måte.

Det inkluderer tekniske begreper som algoritmer, datamodeller, maskinlæring, språkteknologi, og mange andre ord og utrykk relaterte område. Trykk på navnet og lær mer om de forskjellige begrepene og definisjone innnenfor Kunstig Intelligens.

Innholds liste

Algoritme

En instruksjonsserie som følges for å utføre en oppgave

Argument mining

Argument mining bruker NLP-teknikker for å identifisere og analysere argumenter i tekstdata

Bakoverpropagering

Bakoverpropagering gjør AI smartere ved å justere feil.

Clustering

Clustering er en teknikk for å dele opp store datamengder i mindre og mer håndterlige grupper

Data sjø

Datasjø er en stor mengde ustrukturerte data fra forskjellige kilder, som krever avanserte verktøy for analyse og behandling

Datamaskinsyn

Datamaskinsyn kombinerer AI, bildebehandling og nevrale nettverk for å la maskiner forstå og analysere visuell informasjon.

Dyp læring

En type maskinlæring som bruker dypt liggende nevrale nettverk for å løse komplekse oppgaver

ELIZA

ELIZA: en tidlig samtaleagent som simulerer samtaler ved å analysere tekst og generere passende svar.

Finjustering

Finjustering tilpasser forhåndstreningede AI-modeller til spesifikke oppgaver for økt nøyaktighet og effektivitet.

Forsterket læring

Det er en type maskinlæring som gjør det mulig for dataprogrammer å lære å ta beslutninger i et dynamisk og ukjent miljø, basert på tilbakemelding i form av belønning eller straff.

Generativ AI

Kunstig Generativ AI refererer til teknologier som bruker maskinlæring og dyp læring for å generere nytt innhold og data.

Generative kontradiktoriske nettverk (GAN)

Generative kontradiktoriske nettverk (GAN) er en type nevral nettverk som bruker konkurranse til å generere ny, autentisk data.

Generative Pre-trained Transformer (GPT)

GPT er en pre-trent dyp læring modell som genererer menneskelignende tekst ved å forutsi neste ord i en sekvens.

Gjentakende nevrale nettverk (RNN)

Gjentakende nevrale nettverk (RNN) håndterer sekvensielle data, husker tidligere informasjon og brukes i mange praktiske anvendelser.

Gradient nedstigning

Gradient nedstigning er en kraftig algoritme i maskinlæring som brukes til å optimalisere modeller og kostnadsfunksjoner.

Kant AI

Kant AI refererer til kunstig intelligens (AI) som utfører databehandling og analyser lokalt, nærmere kilden til dataene.

Konvolusjonelle nevrale nettverk (CNN)

Konvolusjonelle nevrale nettverk (CNN) er AI-teknologi for analyse av visuelle data som bilder og videoer, med flere lag for mønster- og funksjonsgjenkjenning.

Kunstig generell intelligens (AGI)

AGI er en type kunstig intelligens som tar sikte på å utvikle datamaskiner med generell intelligens som mennesker.

LangChain

LangChain er en AI-drevet plattform for rask, nøyaktig og sikker språkoversettelse.

Kunstige nevrale nettverk (ANN)

Kunstige nevrale nettverk (ANN) er AI-modeller som lærer og forbedrer seg gjennom dataanalyse.

Langt korttidshukommelse (LSTM)

LSTM: Effektiv læring fra lange sekvenser, ideell for maskinoversettelse, talegjenkjenning og tidsrekkeanalyse.

Longchain

Longchain i AI er en lang sekvens av sammenhengende beslutninger for å løse oppgaver.

Maskinlæring

En form for kunstig intelligens som lar en datamaskin lære uten å bli eksplisitt programmert

Naturlig språkbehandling (NLP)

En gren av kunstig intelligens som omhandler analyse, forståelse og generering av menneskelig språk

Overfitting

Forstå overfitting i maskinlæring og lær metoder for å unngå dette problemet.

Overvåket læring

Overvåket læring er en maskinlæringsmetode som trener modeller på merkede data for å gjøre forutsigelser.

Prompting

Prompting i kunstig intelligens styrer dialogen, fremmer effektive svar og forbedrer interaksjon med kunstig intelligens.

Regularisering teknikk L1

L1-regularisering reduserer overtilpasning, øker generalisering og gir sparsommere modeller med automatisk funksjonsseleksjon.

Regularisering teknikk L2

L2-regularisering reduserer overtilpasning, forbedrer stabilitet og gir jevnere modeller i maskinlæring og statistikk.

Semantisk analyse

Semantisk analyse studerer mening i språk for å tolke ord, setninger og tekster.

Smal kunstig intelligens

Smal kunstig intelligens automatiserer oppgaver, forbedrer beslutningstaking og skaper effektive digitale interaksjoner.

Store språkmodeller (LLMs)

Store språkmodeller: revolusjonerer språkforståelse og generering innen AI.

Varierende autoencoders

Varierende autoencoders generative modeller som endrer spillereglene innen bildegenerering og datakomprimering.